Księgowość

Usługi rachunkowo-księgowe

W ramach prowadzenia księgowości i rachunkowości stworzyliśmy odrębną markę w firmie, która przejęła działalność z tego zakresu. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą na stronie http://sep-biuro.pl

 

Oferujemy obsługę w zakresie:

  • Prowadzenia ksiąg rachunkowych:

- zgodnie z przepisami polskiej ustawy o rachunkowości,
- nadzór nad kompletnością, terminowością i prawidłowością prowadzonych ksiąg rachunkowych,
- sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat),
- przygotowywanie deklaracji podatkowych,
- sporządzanie wniosków o wydanie zaświadczeń o niezaleganiu w płatnościach wobec ZUS, Urzędu Skarbowego,
- ewidencja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, wyposażenia, 

  • Rozliczanie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych:

- ewidencja przychodów,
- wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
- ewidencja wyposażenia,
- doradztwo w zakresie:
         - wyłączeń z możliwości rozliczania się w formie ryczałtu,
         - wysokości stawek podatkowych,
         - prawidłowego sporządzania dowodów księgowych, obligatoryjnych, ewidencji i kontrola limitów 
         - związanych z wejściem do VAT, stosowaniem kas fiskalnych itp.

 W przypadku klienta będącego czynnym podatnikiem VAT oferujemy pełną obsługę w tym zakresie.
 

  •  Prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów:

- ewidencje przychodów i kosztów,
- wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
- ewidencja wyposażenia,
- ewidencja przebiegu pojazdu (tzw.kilometrówka),
- sporządzanie obligatoryjnych deklaracji PIT,
- doradztwo w zakresie:
       - stosowania optymalnych form rozliczeń podatkowych,
       - prawidłowego sporządzania dowodów księgowych, obligatoryjnych ewidencji i kontrola limitów 
         związanych z wejściem do VAT, stosowanie kas fiskalnych itp.

 W przypadku klienta będącego czynnym podatnikiem VAT oferujemy pełną obsługę w tym zakresie.

  

Kontakt
(+48) 32 457 04 14
(+48) 609 020 901
biuro(at)southenergy.pl